Holland Screen Verhuur en verkoop outdoor en indoor LED schermen

Vestiging Best
Industrieweg 154 c
5683 CG Best
Tel: 06 27366000
Offerte aanvragen outdoor led scherm Groot scherm huren voetbal evenement
 • Douwe Egberts

  Douwe Egberts

 • WK Veldrijden 2014

  WK Veldrijden 2014

 • Indoor bedrijfsopening

  Indoor bedrijfsopening

 • WK Wielrennen Kopenhagen 2011

  WK Wielrennen Kopenhagen 2011

Algemene Voorwaarden

Levering geschiedt volgens de navolgende algemene verhuur- en verkoopvoorwaarden zoals gedeponeerd onder nummer 4147 bij de Kamer van Koophandel te Breda

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Art. 1: OFFERTES
Al onze aanbiedingen, prijscouranten en catalogi zijn geheel vrijblijvend.

Art. 2: PRIJZEN
De door HOLLAND SCREEN opgegeven prijzen, bij koop, verkoop, huur en verhuur, alsmede het verrichten van diensten en aannemen van enige werkzaamheden zijn gebaseerd op de prijsbepalende factoren en als de door HOLLAND SCREEN opgegeven prijzen aldus op de afleveringstijd bij koop en verkoop, feitelijke beschikkingstelling bij huur en verhuur, bij en gedurende de uitvoering van opgedragen diensten, resp. werkzaamheden, niet gehandhaafd kunnen worden door oorzaken of omstandigheden buiten de macht van HOLLAND SCREEN , zoals de stijging van de inkoopprijzen van gekochte goederen, door welke oorzaak dan ook, verder stijging van de kosten vervoer, van de materiaalprijzen, van de produktiekosten w.o. loonstijgingen, van de invoerrechten, de belastingen, overheidsheffingen en dergelijke, waar dan ook ter wereld, dan behoudt HOLLAND SCREEN zich het recht voor deze prijsstijgingen door te berekenen.

Art. 3: ORDERBEVESTIGING
Verkopen of toezeggingen van onze verkopers, waarbij is afgeweken van de door ons vastgestelde verkoopvoorwaarden zijn eerst geldig na schriftelijke bevestiging van de directie. Hetzelfde geldt voor ruiling of terugname van geleverde goederen. Retourzendingen kunnen zonder voorafgaand overleg niet worden geaccepteerd.

Art. 4: LEVERTIJD
De levertijd wordt door ons zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De koper kan geen recht doen gelden op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren en/of de betaling van de goederen, respectievelijk diensten weigeren.

Art. 5: OVERMACHT
Indien wij door overmacht verhinderd zijn te leveren, zullen wij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht, dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren. Als overmacht zullen onder meer ook gelden: oorlog, oproer, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer, breuk aan machines en gereedschappen, alsmede iedere andere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor ons redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

Art. 7: SCHADE
De opdrachtgevers zijn aansprakelijk voor alle schade, ontstaan aan hun, aan HOLLAND SCREEN of aan derden toebehorende goederen en apparatuur veroorzaakt door henzelf, hun personeel, of door hen c.q. hun personeel aangewezen derden. Indien de opdrachtgever dit wenst zal HOLLAND SCREEN op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever en met doorberekening naar de opdrachtgever, te leveren apparatuur voor koop, verkoop en huur, verhuur, verzekeren. De hoogte van de betreffende verzekering dient door de opdrachtgever te worden vastgesteld, zodat HOLLAND SCREEN zich niet aansprakelijk houdt voor een eventueel te laag verzekerde som.

Art. 7: RECLAMES
Klachten dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij ons te worden ingediend. Indien de afnemer deze termijn niet in acht
neemt heeft hij zijn rechten jegens ons wegens beweerde ondeugdelijke levering verwerkt. De afnemer dient ons te allen tijde in de gelegenheid te stellen de klachten op juistheid te
onderzoeken. Indiening van een klacht geeft geen grond voor opschorting van de betalingsverplichting. HOLLAND SCREEN is nimmer voor vergoeding van eventuele daaruit voortvloeiende bedrijfsschade aansprakelijk.

Art. 8: GARANTIE
Alle apparaten worden door ons geleverd met een garantie van 6 à 12 maanden (afhankelijk van het verkochte artikel), ten aanzien van eventuele constructiefouten en/of gebruik van verkeerde materialen. Uitzondering hierop vormen (tenzij anders overeengekomen) batterijen, accu’s, audio- en videobanden. Voor garantie in aanmerking komende goederen dienen franco te worden ingezonden, zij worden weer franco door ons verstuurd. De juistheid van garantie-aanspraken is te onzer beoordeling.
De garantie geldt niet indien het gebrek naar ons oordeel het gevolg is van verkeerd gebruik, normale slijtage of na de levering plaatsgevonden toeval of ongeluk en evenmin indien de koper of derden enige bewerking aan het geleverde apparaat hebben verricht.

Art. 8: BETALING EN ZEKERHEIDSSTELLING
Betaling van op rekening geleverde goederen  c.q. diensten dient uiterlijk 14 dagen na faktuurdatum te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Bij verhuur door HOLLAND SCREEN  van apparatuur dient de betaling van 100%  op onze bankrekening  te zijn gestort vòòr aanvang van de eerste verhuurdag, tenzij anders is overeengekomen. Indien na ons oordeel termen daartoe aanwezig zijn, zijn wij te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt, ook indien een betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid, hebben wij het recht om de levering op te schorten of om, wanneer de koper geen gevolg heeft gegeven tot zekerheidsstelling binnen tien dagen, de transactie te annuleren en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Geleverde goederen blijven het eigendom van HOLLAND SCREEN, totdat de gehele verkoopprijs en eventuele kosten, betrekking hebbende op de desbetreffende opdracht tot levering c.q. dienstverlening, inclusief alle bijkomende kosten zijn betaald.

Art. 9: GEVOLGEN VAN WANBETALING
Bij gebreke van tijdige betaling is de afnemer een rente verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente voor elke maand of elk gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden. Indien HOLLAND SCREEN voor de invordering van een achterstallig bedrag de diensten van derden inschakelt, is de afnemer verplicht tot betaling van de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten.

Art. 10: ANNULERINGEN
Indien een opdrachtgever een boeking of order heeft geplaatst voor koop, verkoop, huur, verhuur, al dan niet in combinatie met presentatieverzorging dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Bij annulering tot 7 dagen voor de afgesproken levering van de betreffende apparatuur en diensten is een bedrag van 50% van het offertebedrag verschuldigd. Bij annulering binnen 7 dagen voor de afgesproken levering van de betreffende apparatuur en diensten is het volledige offertebedrag verschuldigd. Indien voor annulering van een boeking of order voor koop, verkoop, huur, verhuur door HOLLAND SCREEN kosten zijn gemaakt ten behoeve van de ontvangen opdracht, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.